สมัครสมาชิก โรงรับจำนำอีซี่มันนี่
Easy Money Shopping Easy Money Shopping

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล


บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”หรือ”ผู้ใช้บริการ”) รวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว https://www.easymoney.co.th/policy บริษัทจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อ ขอรับความยินยอม การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ในการให้บริการจากความร่วมมือกันระหว่าง “รักเหมา X อีซี่มันนี่ ผ่านแพลตฟอร์มจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างออนไลน์ “รักเหมา” ดังนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้สิทธิและเงื่อนไข ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ผลการประเมินทรัพย์
 • รหัสโค้ด
 • ข้อมูลการจำนำ
 • วงเงินที่อนุมัติ


2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัท ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
 • เพื่อนำมาการวิเคราะห์ ปรับปรุงการให้คุณภาพบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน การสร้างสรรค์บริการใหม่
 • เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้บริการที่ดีที่สุด
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ ในอนาคต


3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หรือบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัท ที่บริษัท มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ เป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัท กับบริษัท คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกัน เท่านั้น


5. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกัน ดังรายชื่อและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

บริษัทคู่ค้า วัตถุประสงค์
บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (“รักเหมา”) ซึงเป็นบริษัทคู่ค้าในโครงการ เพื่อการให้บริการจากความร่วมมือกันระหว่าง “รักเหมา X อีซี่มันนี่ ผ่านแพลตฟอร์มจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างออนไลน์ “รักเหมา”

โดยจะมีมาตรฐานส่ง, โอนข้อมูล, และ/หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด


6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทได้ โดยยกเลิกการยอมรับเงื่อนไข ที่เมนูการจัดการบัญชีของฉัน บนระบบประเมินราคาออนไลน์ ได้ทุกเมื่อ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร


7. ช่องทางการติดต่อ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
สถานที่ติดต่อ : 36 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-113-1123
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : 36 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-113-1123
อีเมล : [email protected]

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

สมัครสมาชิก

ตัวเลขและตัวอักษร 6 หลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

โรงรับจำนำเอกชนมาตรฐาน ให้บริการเสมือนสถาบันการเงิน

Easy Money โรงรับจำนำเจ้าใหญ่ที่สุดในไทย ให้บริการรับจำนำทรัพย์ในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่สภาพทรัพย์จะเอื้ออำนวย
ทั้งรับจำนำสินค้าแบรนด์เนม จำนำทองและอื่น ๆ

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำ ของแท้แน่นอน สภาพดี ราคาถูก!

Easy Money Shop

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำคุณภาพดี

ทางเลือกใหม่ Smart Choice เลือกซื้อสินค้าหลุดจำนำจาก Easy Money Shop ได้ในราคาถูก คุณภาพดี
ทั้งของแบรนด์เนม เพชร ทองหลุดจำนำ และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเมินราคาออนไลน์

ตรวจสอบและทราบมูลค่าจำนำทรัพย์ของคุณได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันราคาเมื่อนำมาจำนำกับเรา ผ่านทาง Mobile Application ทั้งบน และ

ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
Easy Smart
Easy Smart ส่งดอกเบี้ยออนไลน์
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

Easy Smart แอปพลิเคชันส่งดอกเบี้ยออนไลน์

ตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำของคุณผ่าน Application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกงวดชำระ ง่ายๆ แค่โหลดทั้งใน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play

ศูนย์รวมสินค้าเเบรนด์เนมมือสอง พร้อมให้คุณได้เลือกซื้อ

Easy Money Outlet

แหล่งขายเเบรนด์เนมมือสองของเเท้

เเอปพลิเคชัน Easy Money Outler จากโรงรับจำนำ Easy Money เปรียบเสมือนร้านเเบรนด์เนมมือ
สองร้านขายเพชรมือสอง เเละร้านขายสินค้าคุณภาพอีกมากมาย ดาวน์โหลดได้เลย !

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play