ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โรงรับจำนำอีซี่มันนี่
Easy Money Shopping Easy Money Shopping
สมัครงานกับโรงรับจำนำอีซี่มันนี่

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่มาตรฐานงานบริการ (3 อัตรา) ตามประสบการณ์/ตามโครงสร้าง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • - จัดทำแผนงานการเข้าตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของสาขาประจำปี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจ และระยะเวลาที่ชัดเจน
 • - จัดทำเกณฑ์การตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับ นโยบาย และกฎระเบียบของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้สาขา สามารถให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจ และมีภาพลักษณ์ที่ดี
 • - ตรวจและประเมินคุณภาพงานบริการตามแผนที่กำหนด
 • - สรุปประเด็นการตรวจสอบ โดยจัดทำรายงานผลการตรวจประเด็นที่พบ สาเหตุ และผลกระทบต่องานบริการและภาพลักษณ์ พร้อมเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุง หรือป้องกัน นำไปปฎิบัติได้จริง เพื่อให้การทำงานดีขึ้น มีคุณภาพ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นการตรวจ และประมวลสรุปรายงาน เป็นรายไตรมาส ครึ่งปี และรายปี
 • - ติดตามและเข้าตรวจสอบปัญหาตามที่ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน และติดตามผล (Follow up) การแก้ไขของสาขาจากการตรวจประเมินคุณภาพ ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการบริการประจำปี ตามข้อเสนอแนะ และแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้คู่มือมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามนโยบายบริษัท
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินงานที่เหมาะสม และร่วมกันแก้ไขงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ(ปี) : 24 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพบริการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
 • สามารถเดินทางได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ (1 อัตรา) ตามโตรงสร้าง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • - วิเคราะห์และคัดเลือกสินค้าจากความต้องการของลูกค้าในระบบ Selection เพื่อวางจำหน่ายบน Easy Outlet
 • - วิเคราะห์ยอดขายสินค้าใน Easy Outlet เบื้องต้น
 • - วิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าใน Easy Outlet
 • - จัดเตรียมข้อมูล และคัดเลือกสินค้า ส่งต่อให้ Graphic เพื่อนำข้อมูลและรูปภาพสินค้าไปใส่ Template
 • - Set Post Content สินค้าแต่ละประเภทลงบนช่องทางออนไลน์ของ Easy Outlet ได้แก่ Facebook Page, Broadcast, Instagram
 • - Live สดประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสินค้าใน Easy outlet, แนะนำวิธีการใช้งาน Application, และส่งเสริมการขายสินค้าที่อยู่ใน App
 • - ถ่ายคลิป Video เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใน Easy Outlet
 • - มอนิเตอร์และตอบคำถามปิดการขายของ Easy Outlet คือ Facebook, Instagram, LINE OA
 • - แนะนำวิธีการใช้งาน และเชียร์ขายสินค้าของ Easy Outlet ให้กับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ และโทรศัพท์
 • - รับรองลูกค้าที่นัดเข้ามาชม /ซื้อสินค้าของ Easy Outlet ที่สำนักงานใหญ่
 • - เก็บข้อมูลลูกค้าที่ทำการทักเข้ามาสอบถามบนช่องทาง Social Media เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • - ดูแลการขายสินค้าบนช่องทาง TikTok
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี)
 • อายุ 23 - 30
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ป
 • เประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(ออกบูธ) (5 อัตรา) 15,000-20,000
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • -ปฏิบัติงานขาย (ออกบูธ)
 • -สนับสนุนการขาย(ออกบูธ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • -ศึกษาความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่งานขาย
 • -มีส่วนร่วมวางแผนงานสำหรับงานขาย(ออกบูธ)
 • -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • 3.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • 4.รักงานขาย/งานบริการ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • 5.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • 6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
HRBP (2 อัตรา) ตามโครงสร้าง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • 1. ปฏิบัติงานด้านควบคุมกรอบอัตรากำลังในภาพรวมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • 2. ให้คำปรึกษาในการออกแบบกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำระบบงานใหม่ๆมาใช้ในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาในทุกด้าน
 • 3. พัฒนากลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
 • 4.ช่วยสนับสนุนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบภายใน (10 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำกระดาษทำการเพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 • 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เงินเดือน/อบรม/สรรหาว่าจ้าง) (3 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • บันทึกข้อมูลตารางกะการทำงาน/ใบลา/ค่าล่วงเวลา
 • พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
 • ดูแลหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
 • จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังคนของหน่วยงาน
 • สัมภาษณ์งานและจัดการทดสอบตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน
 • จัดการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบงานเอกสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ติดต่อประสานงาน Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน เเละภายนอก
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง หรืองานด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (3 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ร่วมงานกับทีม Digital Marketing เพื่อสร้างสรรค์งาน คอนเทนต์ โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ปรับแต่งรูปภาพสินค้าเพื่อสร้าง emotional ให้กับสินค้า
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการ Live ผ่านช่องทาง Facebook Page
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Motion VDO ต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Instragram 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้ในระดับดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าประจำสาขาเมืองรังสิต/ลำลูกกา/รังสิต 2 (5 อัตรา) 15,000
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • เมืองรังสิต/ลำลูกกา/รังสิต 2
รายละเอียดงาน
 • พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำ
 • คิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ
 • ทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ทำโฆษณาเชิงเทคนิคตามระบบ เช่น Facebook Google Line
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • เสนอรูปแบบและเทคนิคใหม่
 • ส่งสือโฆษณาออกสู่เครื่องมือภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับผู้ชม
 • มีประสบกบการณ์ด้าน Digital Marketing
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (2 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ประจำเดือน
 • กระทบยอดแยกประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางบัญชีเป็นอย่างดี
 • 4. ปิดงบการเงินได้สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
วิธีการสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

โรงรับจำนำเอกชนมาตรฐาน ให้บริการเสมือนสถาบันการเงิน

Easy Money โรงรับจำนำเจ้าใหญ่ที่สุดในไทย ให้บริการรับจำนำทรัพย์ในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่สภาพทรัพย์จะเอื้ออำนวย
ทั้งรับจำนำสินค้าแบรนด์เนม จำนำทองและอื่น ๆ

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำ ของแท้แน่นอน สภาพดี ราคาถูก!

Easy Money Shop

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำคุณภาพดี

ทางเลือกใหม่ Smart Choice เลือกซื้อสินค้าหลุดจำนำจาก Easy Money Shop ได้ในราคาถูก คุณภาพดี
ทั้งของแบรนด์เนม เพชร ทองหลุดจำนำ และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเมินราคาออนไลน์

ตรวจสอบและทราบมูลค่าจำนำทรัพย์ของคุณได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันราคาเมื่อนำมาจำนำกับเรา ผ่านทาง Mobile Application ทั้งบน และ

ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
Easy Smart
Easy Smart ส่งดอกเบี้ยออนไลน์
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

Easy Smart แอปพลิเคชันส่งดอกเบี้ยออนไลน์

ตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำของคุณผ่าน Application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกงวดชำระ ง่ายๆ แค่โหลดทั้งใน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play

ศูนย์รวมสินค้าเเบรนด์เนมมือสอง พร้อมให้คุณได้เลือกซื้อ

Easy Money Outlet

แหล่งขายเเบรนด์เนมมือสองของเเท้

เเอปพลิเคชัน Easy Money Outler จากโรงรับจำนำ Easy Money เปรียบเสมือนร้านเเบรนด์เนมมือ
สองร้านขายเพชรมือสอง เเละร้านขายสินค้าคุณภาพอีกมากมาย ดาวน์โหลดได้เลย !

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play